6NH7997-7AA31-0AE3

Kód:

6NH7997-7AA31-0AE3

Značka:

SIEMENS

Popis:

SINAUT PP ST7CC V3.1 ML Power

Pack for software ST7CC M on

ST7CC L; for more than 12

SINAUT ST7 stations; License

key on USB stick

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU