6GT2810-2DC00

Kód:

6GT2810-2DC00

Značka:

SIEMENS

Popis:

SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8

mm (DxH); On-Metal Transponder

ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN

2, frequency 865 to 868 MHz

(ETSI), Chip type NXP G2XM, EPC

240 bit 64-byte add-on memory,

Minimum order quantity 10 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU